Block Hr3

Căn A1->A6 Căn A7->A12 Căn A13 -> A18 Căn A19 ->A22 Căn B1 - B2

l MẶT BẰNG CĂN HỘ ĐIỂN HÌNH THÁP HR3 (GỒM 2 BLOCK E&F)